سوره الرحمن


﴿1﴾ خداوند رحمان،

﴿2﴾ قرآن را تعلیم فرمود،

﴿3﴾ انسان را آفرید،

﴿4﴾ و به او «بیان» را آموخت.

﴿5﴾ خورشید و ماه با حساب منظّمی می‌گردند،

﴿6﴾ و گیاه و درخت برای او سجده می‌کنند!

﴿7﴾ و آسمان را برافراشت، و میزان و قانون (در آن) گذاشت،

﴿8﴾ تا در میزان طغیان نکنید (و از مسیر عدالت منحرف نشوید)،

﴿9﴾ و وزن را بر اساس عدل برپا دارید و میزان را کم نگذارید!

﴿10﴾ زمین را برای خلایق آفرید،

﴿11﴾ که در آن میوه‌ها و نخلهای پرشکوفه است،

﴿12﴾ و دانه‌هایی که همراه با ساقه و برگی است که بصورت کاه درمی‌آید، و گیاهان خوشبو!

﴿13﴾ پس کدامین نعمتهای پروردگارتان را تکذیب می‌کنید (شما ای گروه جنّ و انس)؟!

﴿14﴾ انسان را از گِل خشکیده‌ای همچون سفال آفرید،

﴿15﴾ و جنّ را از شعله‌های مختلط و متحرّک آتش خلق کرد!

﴿16﴾ پس کدامین نعمتهای پروردگارتان را انکار می‌کنید؟!

﴿17﴾ او پروردگار دو مشرق و پروردگار دو مغرب است!

﴿18﴾ پس کدامین نعمتهای پروردگارتان را انکار می‌کنید؟!

﴿19﴾ دو دریای مختلف (شور و شیرین، گرم و سرد) را در کنار هم قرار داد، در حالی که با هم تماس دارند؛

﴿20﴾ در میان آن دو برزخی است که یکی بر دیگری غلبه نمی‌کند (و به هم نمی‌آمیزند)!

﴿21﴾ پس کدامین نعمتهای پروردگارتان را انکار می‌کنید؟!

﴿22﴾ از آن دو، لؤلؤ و مرجان خارج می‌شود.

﴿23﴾ پس کدامین نعمتهای پروردگارتان را انکار می‌کنید؟!

﴿24﴾ و برای اوست کشتیهای ساخته شده که در دریا به حرکت درمی‌آیند و همچون کوهی هستند!

﴿25﴾ پس کدامین نعمتهای پروردگارتان را انکار می‌کنید؟!

﴿26﴾ همه کسانی که روی آن [= زمین‌] هستند فانی می‌شوند،

﴿27﴾ و تنها ذات ذوالجلال و گرامی پروردگارت باقی می‌ماند!

﴿28﴾ پس کدامین نعمتهای پروردگارتان را انکار می‌کنید؟!

﴿29﴾ تمام کسانی که در آسمانها و زمین هستند از او تقاضا می‌کنند، و او هر روز در شأن و کاری است!

﴿30﴾ پس کدامین نعمتهای پروردگارتان را انکار می‌کنید؟!

﴿31﴾ بزودی به حساب شما می‌پردازیم ای دو گروه انس و جنّ!

﴿32﴾ پس کدامین نعمتهای پروردگارتان را انکار می‌کنید؟!

﴿33﴾ ای گروه جنّ و انس! اگر می‌توانید از مرزهای آسمانها و زمین بگذرید، پس بگذرید، ولی هرگز نمی‌توانید، مگر با نیرویی (فوق العاده)!

﴿34﴾ پس کدامین نعمتهای پروردگارتان را انکار می‌کنید؟!

﴿35﴾ شعله‌هایی از آتش بی‌دود، و دودهایی متراکم بر شما فرستاده می‌شود؛ و نمی‌توانید از کسی یاری بطلبید!

﴿36﴾ پس کدامین نعمتهای پروردگارتان را انکار می‌کنید؟!

﴿37﴾ در آن هنگام که آسمان شکافته شود و همچون روغن مذاب گلگون گردد (حوادث هولناکی رخ می‌دهد که تاب تحمل آن را نخواهید داشت)!

﴿38﴾ پس کدامین نعمتهای پروردگارتان را انکار می‌کنید؟!

﴿39﴾ در آن روز هیچ کس از انس و جنّ از گناهش سؤال نمی‌شود (و همه چیز روشن است)!

﴿40﴾ پس کدامین نعمتهای پروردگارتان را انکار می‌کنید؟!

﴿41﴾ مجرمان از چهره‌هایشان شناخته می‌شوند؛ و آنگاه آنها را از موهای پیش سر، و پاهایشان می‌گیرند (و به دوزخ می‌افکنند)!

﴿42﴾ پس کدامین نعمتهای پروردگارتان را انکار می‌کنید؟!

﴿43﴾ این همان دوزخی است که مجرمان آن را انکار می‌کردند!

﴿44﴾ امروز در میان آن و آب سوزان در رفت و آمدند!

﴿45﴾ پس کدامین نعمتهای پروردگارتان را انکار می‌کنید؟!

﴿46﴾ و برای کسی که از مقام پروردگارش بترسد، دو باغ بهشتی است!

﴿47﴾ پس کدامین نعمتهای پروردگارتان را انکار می‌کنید؟!

﴿48﴾ (آن دو باغ بهشتی) دارای انواع نعمتها و درختان پرطراوت است!

﴿49﴾ پس کدامین نعمتهای پروردگارتان را انکار می‌کنید؟!

﴿50﴾ در آنها دو چشمه همیشه جاری است!

﴿51﴾ پس کدامین نعمتهای پروردگارتان را انکار می‌کنید؟!

﴿52﴾ در آن دو، از هر میوه‌ای دو نوع وجود دارد (هر یک از دیگری بهتر)!

﴿53﴾ پس کدامین نعمتهای پروردگارتان را انکار می‌کنید؟!

﴿54﴾ این در حالی است که آنها بر فرشهایی تکیه کرده‌اند با آسترهائی از دیبا و ابریشم، و میوه‌های رسیده آن دو باغ بهشتی در دسترس است!

﴿55﴾ پس کدامین نعمتهای پروردگارتان را انکار می‌کنید؟!

﴿56﴾ در آن باغهای بهشتی زنانی هستند که جز به همسران خود عشق نمی‌ورزند؛ و هیچ انس و جنّ پیش از اینها با آنان تماس نگرفته است.

﴿57﴾ پس کدامین نعمتهای پروردگارتان را انکار می‌کنید؟!

﴿58﴾ آنها همچون یاقوت و مرجانند!

﴿59﴾ پس کدامین نعمتهای پروردگارتان را انکار می‌کنید؟!

﴿60﴾ آیا جزای نیکی جز نیکی است؟!

﴿61﴾ پس کدامین نعمتهای پروردگارتان را انکار می‌کنید؟!

﴿62﴾ و پایین تر از آنها، دو باغ بهشتی دیگر است.

﴿63﴾ پس کدامین نعمتهای پروردگارتان را انکار می‌کنید؟!

﴿64﴾ هر دو خرّم و سرسبزند!

﴿65﴾ پس کدامین نعمتهای پروردگارتان را انکار می‌کنید؟!

﴿66﴾ در آنها دو چشمه جوشنده است!

﴿67﴾ پس کدامین نعمتهای پروردگارتان را انکار می‌کنید؟!

﴿68﴾ در آنها میوه‌های فراوان و درخت خرما و انار است!

﴿69﴾ پس کدامین نعمتهای پروردگارتان را انکار می‌کنید؟!

﴿70﴾ و در آن باغهای بهشتی زنانی نیکو خلق و زیبایند!

﴿71﴾ پس کدامین نعمتهای پروردگارتان را انکار می‌کنید؟!

﴿72﴾ حوریانی که در خیمه‌های بهشتی مستورند!

﴿73﴾ پس کدامین نعمتهای پروردگارتان را انکار می‌کنید؟!

﴿74﴾ هیچ انس و جنّ پیش از ایشان با آنها تماس نگرفته (و دوشیزه‌اند)!

﴿75﴾ پس کدامین نعمتهای پروردگارتان را انکار می‌کنید؟!

﴿76﴾ این در حالی است که بهشتیان بر تختهایی تکیه زده‌اند که با بهترین و زیباترین پارچه‌های سبزرنگ پوشانده شده است.

﴿77﴾ پس کدامین نعمتهای پروردگارتان را انکار می‌کنید؟!

﴿78﴾ پربرکت و زوال‌ناپذیر است نام پروردگار صاحب جلال و بزرگوار تو!

﴿1﴾ بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَٰنِ الرَّحِيمِ الرَّحْمَٰنُ

﴿2﴾ عَلَّمَ الْقُرْآنَ

﴿3﴾ خَلَقَ الْإِنْسَانَ

﴿4﴾ عَلَّمَهُ الْبَيَانَ

﴿5﴾ الشَّمْسُ وَالْقَمَرُ بِحُسْبَانٍ

﴿6﴾ وَالنَّجْمُ وَالشَّجَرُ يَسْجُدَانِ

﴿7﴾ وَالسَّمَاءَ رَفَعَهَا وَوَضَعَ الْمِيزَانَ

﴿8﴾ أَلَّا تَطْغَوْا فِي الْمِيزَانِ

﴿9﴾ وَأَقِيمُوا الْوَزْنَ بِالْقِسْطِ وَلَا تُخْسِرُوا الْمِيزَانَ

﴿10﴾ وَالْأَرْضَ وَضَعَهَا لِلْأَنَامِ

﴿11﴾ فِيهَا فَاكِهَةٌ وَالنَّخْلُ ذَاتُ الْأَكْمَامِ

﴿12﴾ وَالْحَبُّ ذُو الْعَصْفِ وَالرَّيْحَانُ

﴿13﴾ فَبِأَيِّ آلَاءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ

﴿14﴾ خَلَقَ الْإِنْسَانَ مِنْ صَلْصَالٍ كَالْفَخَّارِ

﴿15﴾ وَخَلَقَ الْجَانَّ مِنْ مَارِجٍ مِنْ نَارٍ

﴿16﴾ فَبِأَيِّ آلَاءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ

﴿17﴾ رَبُّ الْمَشْرِقَيْنِ وَرَبُّ الْمَغْرِبَيْنِ

﴿18﴾ فَبِأَيِّ آلَاءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ

﴿19﴾ مَرَجَ الْبَحْرَيْنِ يَلْتَقِيَانِ

﴿20﴾ بَيْنَهُمَا بَرْزَخٌ لَا يَبْغِيَانِ

﴿21﴾ فَبِأَيِّ آلَاءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ

﴿22﴾ يَخْرُجُ مِنْهُمَا اللُّؤْلُؤُ وَالْمَرْجَانُ

﴿23﴾ فَبِأَيِّ آلَاءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ

﴿24﴾ وَلَهُ الْجَوَارِ الْمُنْشَآتُ فِي الْبَحْرِ كَالْأَعْلَامِ

﴿25﴾ فَبِأَيِّ آلَاءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ

﴿26﴾ كُلُّ مَنْ عَلَيْهَا فَانٍ

﴿27﴾ وَيَبْقَىٰ وَجْهُ رَبِّكَ ذُو الْجَلَالِ وَالْإِكْرَامِ

﴿28﴾ فَبِأَيِّ آلَاءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ

﴿29﴾ يَسْأَلُهُ مَنْ فِي السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ ۚ كُلَّ يَوْمٍ هُوَ فِي شَأْنٍ

﴿30﴾ فَبِأَيِّ آلَاءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ

﴿31﴾ سَنَفْرُغُ لَكُمْ أَيُّهَ الثَّقَلَانِ

﴿32﴾ فَبِأَيِّ آلَاءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ

﴿33﴾ يَا مَعْشَرَ الْجِنِّ وَالْإِنْسِ إِنِ اسْتَطَعْتُمْ أَنْ تَنْفُذُوا مِنْ أَقْطَارِ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ فَانْفُذُوا ۚ لَا تَنْفُذُونَ إِلَّا بِسُلْطَانٍ

﴿34﴾ فَبِأَيِّ آلَاءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ

﴿35﴾ يُرْسَلُ عَلَيْكُمَا شُوَاظٌ مِنْ نَارٍ وَنُحَاسٌ فَلَا تَنْتَصِرَانِ

﴿36﴾ فَبِأَيِّ آلَاءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ

﴿37﴾ فَإِذَا انْشَقَّتِ السَّمَاءُ فَكَانَتْ وَرْدَةً كَالدِّهَانِ

﴿38﴾ فَبِأَيِّ آلَاءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ

﴿39﴾ فَيَوْمَئِذٍ لَا يُسْأَلُ عَنْ ذَنْبِهِ إِنْسٌ وَلَا جَانٌّ

﴿40﴾ فَبِأَيِّ آلَاءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ

﴿41﴾ يُعْرَفُ الْمُجْرِمُونَ بِسِيمَاهُمْ فَيُؤْخَذُ بِالنَّوَاصِي وَالْأَقْدَامِ

﴿42﴾ فَبِأَيِّ آلَاءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ

﴿43﴾ هَٰذِهِ جَهَنَّمُ الَّتِي يُكَذِّبُ بِهَا الْمُجْرِمُونَ

﴿44﴾ يَطُوفُونَ بَيْنَهَا وَبَيْنَ حَمِيمٍ آنٍ

﴿45﴾ فَبِأَيِّ آلَاءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ

﴿46﴾ وَلِمَنْ خَافَ مَقَامَ رَبِّهِ جَنَّتَانِ

﴿47﴾ فَبِأَيِّ آلَاءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ

﴿48﴾ ذَوَاتَا أَفْنَانٍ

﴿49﴾ فَبِأَيِّ آلَاءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ

﴿50﴾ فِيهِمَا عَيْنَانِ تَجْرِيَانِ

﴿51﴾ فَبِأَيِّ آلَاءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ

﴿52﴾ فِيهِمَا مِنْ كُلِّ فَاكِهَةٍ زَوْجَانِ

﴿53﴾ فَبِأَيِّ آلَاءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ

﴿54﴾ مُتَّكِئِينَ عَلَىٰ فُرُشٍ بَطَائِنُهَا مِنْ إِسْتَبْرَقٍ ۚ وَجَنَى الْجَنَّتَيْنِ دَانٍ

﴿55﴾ فَبِأَيِّ آلَاءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ

﴿56﴾ فِيهِنَّ قَاصِرَاتُ الطَّرْفِ لَمْ يَطْمِثْهُنَّ إِنْسٌ قَبْلَهُمْ وَلَا جَانٌّ

﴿57﴾ فَبِأَيِّ آلَاءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ

﴿58﴾ كَأَنَّهُنَّ الْيَاقُوتُ وَالْمَرْجَانُ

﴿59﴾ فَبِأَيِّ آلَاءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ

﴿60﴾ هَلْ جَزَاءُ الْإِحْسَانِ إِلَّا الْإِحْسَانُ

﴿61﴾ فَبِأَيِّ آلَاءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ

﴿62﴾ وَمِنْ دُونِهِمَا جَنَّتَانِ

﴿63﴾ فَبِأَيِّ آلَاءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ

﴿64﴾ مُدْهَامَّتَانِ

﴿65﴾ فَبِأَيِّ آلَاءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ

﴿66﴾ فِيهِمَا عَيْنَانِ نَضَّاخَتَانِ

﴿67﴾ فَبِأَيِّ آلَاءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ

﴿68﴾ فِيهِمَا فَاكِهَةٌ وَنَخْلٌ وَرُمَّانٌ

﴿69﴾ فَبِأَيِّ آلَاءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ

﴿70﴾ فِيهِنَّ خَيْرَاتٌ حِسَانٌ

﴿71﴾ فَبِأَيِّ آلَاءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ

﴿72﴾ حُورٌ مَقْصُورَاتٌ فِي الْخِيَامِ

﴿73﴾ فَبِأَيِّ آلَاءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ

﴿74﴾ لَمْ يَطْمِثْهُنَّ إِنْسٌ قَبْلَهُمْ وَلَا جَانٌّ

﴿75﴾ فَبِأَيِّ آلَاءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ

﴿76﴾ مُتَّكِئِينَ عَلَىٰ رَفْرَفٍ خُضْرٍ وَعَبْقَرِيٍّ حِسَانٍ

﴿77﴾ فَبِأَيِّ آلَاءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ

﴿78﴾ تَبَارَكَ اسْمُ رَبِّكَ ذِي الْجَلَالِ وَالْإِكْرَامِ

   
 
 
 

برای شادی روح آقای هادی توكل فرد فاتحه مع الصلوات

لینک دوستان: یاد خدا

لباس مجلسی - ریکاوری هارد - قیمت کشمش - چیلر صنعتی - چیلر تراکمی - خرید ملک - تبلیغات در گوگل - ثبت نام لاتاری